POTENTIALS jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską za pośrednictwem Funduszu Badawczego Węgla i Stali, którego celem jest identyfikacja i wykorzystanie wspólnego potencjału zamkniętych kopalń oraz elektrowni węglowych i powiązanych z nimi gałęzi przemysłu dla zainicjowania nowych kierunków rozwoju i pobudzenia wzrostu gospodarczego w regionach pogórniczych znajdujących się w okresie transformacji gospodarczej.

Jednym z głównych rezultatów projektu będą scenariusze zapewniające zrównoważone i skoordynowane wykorzystanie aktywów i zasobów zamkniętych kopalń i elektrowni węglowych, które mogą zostać bezpowrotnie stracone w procesach likwidacji, a które mogą stanowić wartość dla społeczeństwa i gospodarki.

Dotychczasowe prace pozwoliły na zaproponowanie kilku scenariuszy bazowych, tj. np.: wirtualna elektrownia, ekologiczna produkcja wodoru, odzysk surowców ze składowisk pogórniczych, usługi świadczone przy wykorzystaniu akumulatorów, skojarzona gospodarka energetyczna (CHP), małe reaktory modułowe (SMR), czy też kopalnia bitcoinów.
Lista ta jednak nie wyczerpuje wszystkich możliwości, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w tworzeniu nowych scenariuszy.

Propozycje, także w języku polskim, można zgłaszać poniżej. Można je przesyłać anonimowo lub z podaniem podstawowych danych. Mogą one być prezentowane anonimowo lub z podaniem podstawowych danych.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i udział w konsultacjach,

Zespół Projektu POTENTIALS.

Konsultacje w sprawie konstrukcji przyszłych scenariuszy skoordynowanego wykorzystania aktywów i zasobów zamkniętych kopalń i elektrowni węglowych

8 thoughts on “Konsultacje w sprawie konstrukcji przyszłych scenariuszy skoordynowanego wykorzystania aktywów i zasobów zamkniętych kopalń i elektrowni węglowych

 • 14 de March de 2022 at 11:41
  Permalink

  Odzysk surowców ze zwałowisk pogórniczych ze szczególnym uwzględnieniem REE
  Zagospodarowanie dawnych terenów pokopalnianych jako atrakcji geoturystycznych oraz ochrona jako zabytki techniki (zwałowiska, szyby, budynki, infrastruktura)

  Reply
 • 28 de March de 2022 at 06:55
  Permalink

  1. Storage in underground workings of: a) hazardous materials b) medical waste c) waste from nuclear power plants.

  2. Location of reserve emergency command centres in underground workings.

  3. Mine water purification – industrial salt and fresh water production.

  Reply
 • 28 de March de 2022 at 11:04
  Permalink

  Obiekty (geo)turystyki (post)industrialnej

  Reply
 • 28 de March de 2022 at 14:27
  Permalink

  Opracowanie i wdrożenie scenariuszy skoordynowanego wykorzystania aktywów i zasobów zamkniętych kopalń i elektrowni węglowych powinno odbywać się w sposób uwzględniający mechanizmy sprawiedliwej transformacji. Tereny pogórnicze takie jak hałdy górnicze czy obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinny zostać zagospodarowane w celu intensyfikacji działań związanych między innymi z wytwarzaniem i wykorzystaniem zielonej energii, wspieranych jednocześnie poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii. Dostawcami takich technologii mogą być nowe podmioty i przedsiębiorstwa powstające w miejscu kompleksów górniczych i wykorzystujące potencjał istniejącej infrastruktury górniczej, odpowiednio zrewitalizowanej na potrzeby inwestorów, tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy, związane z projektami w sferze nowoczesnego przemysłu, turystyki i nauki.

  Reply
 • 28 de March de 2022 at 20:09
  Permalink

  Skoordynowany znaczy dla mnie również komplementarny, czyli wzajemnie się uzupełniający. Arcyważne kwestie związane z odzyskiem surowców? Pytanie jakich? Skoro odzyskiwanie to kto je stracił/ nie wykorzystał ich we właściwym czasie? Trzy wzajemnie uzupełniające się czynniki, połączone, są w stanie dać porządany efekt podejmowanych i planowanych działań:
  1) Czynnik społeczny/ ludzki- ponowne wykorzystanie- w sensie pozytywnym- zasobów ludzkich- z doświadczeniem i kwalifikacjami- pracujących do tej pory dla przedsiębiorstw górniczych,
  2) Czynnik ekonomiczny- nie ma tu pytania kiedy i kto ale ile nas to będzie kosztowało. Jesteśmy teraz w takich okolicznościach, które powiny nas skłonić do ponoszenia już teraz pewnych kosztów na rzecz tego, żeby straty w przyszłości były jak najmniejsze. Rewitalizacja, renaturyzacja to pojęcia, do których należy się przyzwyczaić. Im więcej zainwestujemy teraz tym większa korzyśc będzie w przyszłości,
  3) Czynnik środowiskowy- wieloletnia eksploatacja i degradacja środowiska naturalnego doprowadziła do nieodwracalnych zmian w strukturze i ukształtowaniu obszaró na Górnym Śląsku. Można zapobiec dalszym jego cyklom poprzez minimalizowanie i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom ponownie wykorzystując te terreny tudzież ograniczając i likwidująć niekorzystne dla środowiska naturalnego procesy produkcyjne.

  Wszystkie te trzy czynnniki- ich spełnienie- są gwwarantem powodzenia takich przedsięwzięć jak przedstawiony poniżej zarys przykładowego przedsięwzięcia:
  Przykłądowy projekt zakłada osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
  Cel Szczegółowy I- przywrócenie walorów gospodarczych oraz rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych w centrum miasta na obszarze,
  Cel Szczegółowy II- udostępnienie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego do prowadzenia działalności gospodarczej przez sektor prywatny ,
  Cel szczegółowy III- stworzenie nowych miejsc pracy ,
  Cel Szczegółowy IV- zainicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym- sektorem prywatnym oraz środowiskiem naukowym w tym badawczo- rozwojowym (GIG), w oparciu o istniejące zasoby instytucjonalne skoncentrowanych na obszarze Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii,
  Cel Szczegółowy V- poprawa jakości życia w regionie poprzez uporządkowanie tkanki urbanistycznej, układu komunikacyjnego oraz rewitalizacji zdegradowanych poprzemysłowych.

  Reply
 • 28 de March de 2022 at 20:16
  Permalink

  Wykorzystanie wyrobisk nieczynnej kopalni jako miejsca instalacji kopalni kryptowalut np. BTC jest dobrym rozwiązaniem, pozwala wykorzystać naturalne mocne strony takiej inwestycji jak: niska temperatura oraz bardzo dobre przewietrzanie. Warunkiem jednak powinno być wykorzystanie do jej zasilania energii elektrycznej uzyskanej z metanu pozyskanego ze zrobów. Takie podejścia pozwoli znacznie obniżyć koszty “wydobycia” kryptowalut oraz pozwoli uniknąć zarzutu o negatywnym oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  Ponadto nieczynne wyrobiska kopalni mogą być miejscem instalacji serwerowni czy banków danych. Taka lokalizacja pozwala również na zapewnienie bezpieczeństwa danych w przypadku wystąpienia kryzysu geopolitycznego czy innych sytuacji kryzysowych mogących powodować niszczenie struktur informatycznych na powierzchni.

  Reply
 • 29 de March de 2022 at 18:39
  Permalink

  Każda kopalnia węgla kamiennego charakteryzuje się lokalizacją w odmiennych warunkach geologiczno-górniczych, jakkolwiek różnice w ich budowie technicznej tkwią zazwyczaj w szczegółach, gdyż ich ogólna charakterystyka jest do zbliżona. To pozwala na próbę podjęcia uniwersalnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania kopalni w jej “drugim życiu”.
  Odnosząc się do gęsto zaludnionych terenów górniczych w województwie śląskim oraz małopolskim strategiczne wydają się dwa kierunki prac:
  A) produkcja i magazynowania energii,
  B) gospodarka wodna.
  Optymalnym rozwiązaniem byłoby połączyć oba te kierunki, gdyż zarówno produkcji i magazynowania energii, jak i gospodarka wodna (nie tylko odsalanie wód kopalnianych, ale i retencja wodna w warunkach coraz częstszych okresów suszy lub powodzi).
  Jeden i drugi kierunek pozwala na efektywne wykorzystanie – w zależności od potrzeb – zarówno infrastruktury dołowej, jak i powierzchniowej.

  Reply
 • 3 de April de 2022 at 12:32
  Permalink

  Wykorzystanie terenów po zlikwidowanej kopalni / elektrowni na potrzeby produkcji “zielonego wodoru”. Na potrzeby produkcji zielonego wodoru konieczne jest przede wszystkim zapewnienie zielonej energii (z OZE – energia wiatrowa lub fotowoltaika), która będzie wykorzystywana do przeprowadzania procesu elektrolizy wody (którą można z kopalń lub z innych źródeł)

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *